Bölge Planı Nedir?

Anasayfa Bölge Planı Nedir?


Bölge Planı Nedir?

Bir bölgenin kalkınması amacıyla, ulusal düzeyde üretilen politika, plan ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirlemek; yerel düzeyde yer alan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek; kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek; bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak; kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve bölgesel program ve projelere temel oluşturmak üzere hazırlanan strateji, koordinasyon ve yönlendirme belgesidir.
 

Bölge planı, bölge kaynaklarının daha iyi bir geleceğe ulaşma yönünde harekete geçirilmesinde kullanılan bir araçtır. Bölgenin gelecek tasavvuru, bugünkü durumu ve kaynakları ile bu kaynakların ne şekilde kalkınma amaçlarına hizmet edeceği, bölge planının temel odağını oluşturur. Bu suretle bölge planı, stratejik bir yaklaşımla, bölgede ortak kalkınma bilincini yükselterek, kaynakların bölgenin dinamizmini ortaya çıkaracak ve bölgeye en yüksek katma değeri sağlayacak, kısaca kalkınmayı hızlandıracak alanlara sevk edilmesini hedefler. Bölge planı, bunu gerçekleştirirken, bölgenin mevcut durumunu dikkate almakla birlikte, değişen şartlara göre bölgenin önündeki fırsatların değerlendirilmesini amaçlar.

Bölge Planlarının Hukuki Altyapısı Nedir?

Türkiye'de Bölge Planlarına ilişkin yetkilendirme 1985 yılında yürürlüğe giren İmar Kanunu ile yapılmaktadır. Kanunun, Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması’na ilişkin 8. Maddesi'nde "Bölge planları; sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır" ifadesi yer almaktadır.
Kalkınma Bakanlığı yayınladığı B.02.1.DPT.0.10.04-91.418/3031 sayılı yazı ile bölge planları hazırlığı ve koordinatörlüğü ile kalkınma ajanslarını görevlendirmiştir. 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun'unda da kalkınma ajanslarının tüm faaliyetlerini bölge planları çerçevesinde yürütmeleri gerektiği ifade edilmiştir.
 

Bölge Planı Hazırlıkları Nasıl Yürütülüyor?

Trakya Kalkınma Ajansı Trakya Bölgesindeki sosyal ve ekonomik yaşamın tarafı olan bütün sakinlerimizin Bölge Planının hazırlanmasına katılmasını sağlamak üzere birçok çalışmayı eş anlı olarak yürütmektedir. Ajansımız Bölge Planının katılımcı ve şeffaf bir süreç içinde üretilmesini önemsemektedir.

Ajansımız Bölge planı ile hazırlıklarını 3 senedir sürdürmektedir. Ajansımız öncelikle bölgemizdeki paydaşlarımız ile iletişim halinde yapılması gereken araştırma konularının tespit edilmesi üzerine çalışmıştır. Bunun sonucunda TR21 Trakya Bölgesi Rekabetçilik Analizi, TR21 Bölgesi Lojistik Master Planı, TR21 Trakya Bölgesi Turizm Master Planı, TR21 Trakya Girişimcilik Analizi, TR21 Trakya Bölgesi Sosyal Yapı Analizi, TR21 Trakya Bölgesi Çiftçi Algısı Analizi, TR21 Trakya Bölgesi Enerji Raporu ve TR21 Trakya Bölgesi Göç Analizi çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir. Bu çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanmıştır ve henüz tamamlanamamış olanlar ise 2013 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacaktır.

Bölge Planı ile ilgili çalışmalarda olabildiğince nitelik ve nicelik olarak çok sayıda paydaşımıza ulaşılmaya çalışılmış ve kendilerine büyük önem verdiğimiz paydaşlarımızın değerli fikirleri alınmıştır. Bu çalışmalardan önemli bir tanesi İlçe Vizyon Çalıştaylarımız olmuştur. İlçe Vizyon Çalıştaylarımızda ilçe merkezlerinde bir toplantı organize edilerek ilçedeki tüm paydaşlarımız davet edilmiştir. Onların ilçeleri ile ilgili görüşler toplanmış ve çalıştay sonucunda bir bilgi raporu çıkarılmıştır. İlçe Çalıştayları çalışmalarımızda bölgemizdeki tüm kurumlar Ajansımızla önemli bir işbirliği yürütmüştür.

 

Bölge Planı Çalışmalarında Hangi Aşamadayız?

Bölge Planı2014-2023 dönemi TR21 Trakya Bölgesi Bölge Planı hazırlıklarımızda araştırma projelerimizin büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Bu araştırma projelerinin raporları internet sayfamızda yer aldığı gibi aynı zamanda ilgili komisyon üyelerine de sunulmaktadır.

Bölge Planı çalışmalarımızın devamı olarak Şubat ve Mart 2013 ayları içinde bir “TR21 Trakya Bölgesi Vizyon Çalıştayı” ve sonrasında Özel İhtisas Komisyonları toplantıları gerçekleştirilecektir.

Bölge Vizyon Çalıştayında bölgemizin gelecekte nasıl bir konumda yer almasını istediğimizi katılımcılar ile belirleyeceğimiz vizyon cümlesi ve bölgesel değerlerle ortaya koymayı planlıyoruz. Bu toplantıya bölgemizi niteliksel olarak temsil edebilecek bir katılımcı grubu davet edilecektir.

2013 yılının Şubat ve Mart aylarında gerçekleştirilecek olan Özel İhtisas Komisyonları toplantılarında 16 farklı konu 16 komisyonda tartışılacak ve sonrasında 16 adet komisyon sonuç raporu ürün olarak ortaya konulacaktır. Komisyonlarımızda raportör olarak görev alacak olan bölge üniversitelerimizden öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ön komisyon raporlarını hazırlayarak kendi komisyonlarında sunacaklar ve komisyonlarda bu raporlar tartışılarak geliştirilecektir. Özel İhtisas Komisyonlarımıza özel ve kamu kurum ve kuruluşlarımızdan temsilciler davet edilmektedir. Tüm komisyon raporları internet sayfamızdan yayınlanacak ve Bölge Planı süreci tamamlanıncaya değin eleştiri ve görüşlere açık olacaktır.

Bu komisyon toplantılarının tamamlanmasının ardından Bölge Planı metni Ajansımız uzman kadrosu tarafından kaleme alınacaktır. Sonrasında ise hazırlanan Bölge Planı metni Kalkınma Bakanlığı aracılığı ile Bölgesel Gelişime Kuruluna sunulacak ve onaylanmasının ardından resmen yürürlüğe girecektir. 


2014 - 2023 Bölge Planı Taslağı detaylı bilgi için tıklayınız.